sammen er vi

Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp er en norsk bistandsorganisasjon som jobber i over 30 land, med nødhjelp, langsiktig utviklingsarbeid og politisk påvirkning.

Vi jobber med ulike temaer, som blant annet kjønnsbasert vold, klimarettferdighet, fredsbygging og vann, sanitær og hygiene – for å skape en mer rettferdig verden.

Kirkens Nødhjelps programrammeverk 2020–2030 bidrar til å nå ambisjonene som er satt gjennom FNs bærekraftsmål og de nasjonale strategiene og planene i landene der Kirkens Nødhjelp og partnere er til stede.

Programrammeverket inneholder seks programmer – kjønnsbasert vold; vann, sanitær og hygiene; fredsbygging; klimarettferdighet; klimasmart landbruk og jobbskaping; og ulikhet. Den mengden problemer disse dekker, gjenspeiler også nivået på Kirkens Nødhjelps ekspertise innen organisasjonen. Siden det å jobbe med trosbaserte aktører og styrke sivilsamfunnet er en av Kirkens Nødhjelps strategiske prioriteter, har dette blitt hovedtendensen gjennom rammeverket og er presentert som seks tverrgående mål. Disse er formet for å gi styring til og fange opp resultatene fra Kirkens Nødhjelps omfattende partnerskapstilnærming.

Kirkens Nødhjelp leverer resultater gjennom sin holistiske tilnærming som utviklingsaktør, humanitær aktør og beslutningspåvirkende aktør. Beredskap og utholdenhet er inkludert i langsiktige utviklingsprogrammer, mens en overgang til tidlig bedring er styrket i humanitære responser, og strukturelle hindre for rettferdige løsninger er tatt stilling til på tvers av alle programmene. I tråd med handlingsplanen for 2030 svarer rammeverket på at ingen mennesker skal bli glemt.

 

Les mer om Kirkens Nødhjelp